(zie onderaan deze pagina de uitgebreide disclaimer


Informatie
 
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Evenwel kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke ommissies in deze informatie.

Copyright
Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt door derden.
 
Privacy Statement
Wanneer u een dienst bij ASR Vastgoed Ontwikkeling aanvraagt, vragen wij u in een aantal gevallen om uw persoonsgegevens.

Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met:
• De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
• De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (ASR Vastgoed Ontwikkeling N.V. is onderdeel van ASR Verzekeringen N.V.)

Meldingen CBP
De in onze klantenadministratie geregistreerde persoonsgegevens melden wij bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Dit is de instantie die toeziet op een correcte uitvoering van de Wbp. U vindt deze meldingen onder 1300881 in het openbaar register op de website van het CBP.

Gedragscode voor verzekeraars
In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen zijn de regels van de Wbp specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars.

Brochure opvragen?
Een brochure over de Gedragscode kunt u bij ons opvragen. Wilt u de volledige tekst raadplegen dan kunt u deze downloaden van de website van het Verbond van Verzekeraars of van de Nederlandse Vereniging van Banken. U kunt de complete Gedragscode ook schriftelijk of telefonisch opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, tel:  070 – 333 85 00) of bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, tel: 020 – 550 28 88).

Waarom worden mijn persoonsgegevens opgenomen in uw administratie?
Uw persoonsgegevens hebben wij in de eerste plaats nodig om uw aanvraag voor een dienst correct af te handelen. Zonder uw gegevens kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan. Daarnaast hebben wij uw persoonsgegevens nodig ten behoeve van fraudepreventie. Dit is een wettelijke verplichting in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Raadpleging databank Stichting CIS
In het kader van een verantwoord acceptatiebeleid, vragen wij in voorkomende gevallen informatie op bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. Deze stichting beheert verzekeringsgegevens voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Om risico’s te beperken en fraude tegen te gaan, stelt Stichting CIS deze gegevens onder strikte voorwaarden beschikbaar aan belanghebbende verzekeraars, volmachten en betrokken consumenten. Op het uitwisselen van deze gegevens is het privacyreglement van de Stichting CIS van toepassing. Zie voor meer informatie de website van Stichting CIS.

Registreert u de bezoekersgegevens van deze website?
De informatie op de website van ASR Vastgoed Ontwikkeling is met passende maatregelen beveiligd om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Bij een bezoek aan onze website, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te verbeteren. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk.

Hoe blijf ik op de hoogte van uw privacyreglement?
De tekst van dit privacystatement kan worden aangepast wanneer nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een wijziging in onze bedrijfsactiviteiten, daarom vragen. Wilt u op de hoogte blijven van de meest actuele stand van zaken met betrekking tot uw privacy, dan raden wij u aan om dit gedeelte van onze website regelmatig te bezoeken.

Hebt u een klacht?
Klachten over de registratie van uw persoonsgegevens en/of medische gegevens in onze klantenadministratie kunt u indienen bij ASR Nederland en/of de Neprom. U kunt zich ook wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens of tot de rechter.


Disclaimer
Het gebruik van deze website en de hieraan gelinkte Internetsites van de labels van ASR Nederland (hierna te noemen: "de ondernemingen") is onderworpen aan de volgende bepalingen en beperkingen. De toegang tot en het gebruik van deze sites (hierna te noemen: "de sites") impliceert dat de gebruiker het onderstaande aanvaardt: Elke ASR Nederland onderneming wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de sites. De foutloze en/of ononderbroken werking van de sites kan niet worden gegarandeerd.

Er zal door geen van de ondernemingen enige garantie of verklaring worden afgegeven, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de redelijkheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de sites wordt gepubliceerd of via de sites toegankelijk is. De ondernemingen, bestuurders en/of medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites wordt/worden gepubliceerd of voor de informatie en/of aanbevelingen die via de sites beschikbaar is/zijn. Informatie en aanbevelingen kunnen op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd. Deze informatie kan en mag niet worden gebruikt voor advies over beleggingen noch voor fiscale of juridische doeleinden.

Alle afbeeldingen op de internetsites, waaronder begrepen alle teksten, foto's, grafisch materiaal, grafieken, (handels)namen, logo's, en alle merknamen zijn het volledige eigendom van danwel in licentie bij (een of meer van) de ondernemingen en vallen onder het copyright, recht van handelsmerk en/of enige ander intellectueel eigendomsrecht. Het (intellectueel) eigendomsrecht wordt op generlei wijze overgedragen aan de (juridische) entiteit die toegang heeft tot de desbetreffende internetsite. De inhoud van de sites is alleen bestemd voor privégebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van (een of meer) labels van ASR Nederland is het de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, verspreiden of circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen.